سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1385/03/28

International information

درسته دونسته هام در حد امامزاده روستامونه ولی افتخارم اینه، "جهانبینیم" اسلامیه!