سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1389/08/15

010

بنگر کجا ایستاده ای، پس از آن "هیچ" باش..