سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1389/10/13

یه یادآوری کوچولو

فروشنده شلخته فروشگاه درهم و برهم، کارت مغازه اش رو که داد دستم، چشمم افتاد به جمله تبلیغاتیش. نوشته بود: 

آنگونه که می خواهید، زندگی کنید..