سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1389/12/18

استفتائاتی در باب تطهیر گرگ

بله گوسفندان عزیز، این بنده خدا هزار و یک عیب داره ولی الهی شکر دزد نیست!