سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/02/31

وطن یعنی..

حدوث عارضه ذوق زدگی از دیدن آبلیموی یک و یک و رب انار کامبیز در جایی که کسانی حتی نشینده اند نامی از کشورت..

 


1390/02/16

تودهنی به خدایی که فرمود انسان راخلیفه خود بر زمین قرار دادم..

به جای مردم سالاری دنبال مهدی سالاری باشید..


1390/02/13

تشویق حضار: بع بع بع..

1390/02/10

دوگانه!

 

اپیزود اول: کلثوم و امامقلی 

کلثوم: «خود را همسر تو کردم به مهریه معلوم» امامقلی: «این ازدواج را قبول کردم» 

 

اپیزود دوم: کاترین و ویلیام 

ویلیام: « من انتخابت می کنم به عنوان همسرم. من قول می دهم همراهیت کنم در روزهای خوب و بد، در بیماری و سلامتی، در فقر و ثروت.. من قول می دهم به تو عشق بورزم و احترام بگذارم در تمام روزهای عمرم، از امروز تا روزی که مرگ ما را جدا کند» کاترین: «من انتخابت می کنم به عنوان همسرم. من قول می دهم...»