سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/02/16

تودهنی به خدایی که فرمود انسان راخلیفه خود بر زمین قرار دادم..

به جای مردم سالاری دنبال مهدی سالاری باشید..