سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/02/31

وطن یعنی..

حدوث عارضه ذوق زدگی از دیدن آبلیموی یک و یک و رب انار کامبیز در جایی که کسانی حتی نشینده اند نامی از کشورت..