سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/03/11

ستوده ای که ستودنیست..

 

بر این باورم همانگونه که مبنای عدم شایستگی یک پزشک تعداد مراجعانیست که راهی گورستان کرده است، مبنای شایستگی یک وکیل نیز تعداد مراجعانیست که از راهی شدنشان به گورستان جلوگیری کرده است..