سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/03/20

کاش قلبی بلرزه و دستی چاره کنه..

متهمم که هیچ حس دلسوزی نسبت به گربه چاق گم شده دختر همسایه ندارم و من با گلویی پر بغض تصاویر کالبد شکنجه و مثله شده پسربچه سوری توسط نیروهای دولت سوریه را به یاد می آرم و به مفهوم مضحک حقوق بشر غربی و ایضا نسخه وطنیمان لعن می فرستم..