سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/05/03

دیروز، امروز، فردا..

-فکر می کردم خیلی مومنی...
+آره، همیشه به آخرین رسیده هام مومنم...