سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/05/06

جور دیگر..

دموکراسی، دیکتاتوری اکثریته..