سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/05/10

رمضان مبارک بادت..

از خدایی که در خوابها و رویاهام هست ولی در بیداری نیست، خسته ام..