سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/05/19

حتی دریغ از خود..

برای که؟ برای چه؟