سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/06/23

وقتی لذت آزادی را نچشیده ای..

هنوز طاغی و عاصی  نشده ای.. هنوز معنای زجر از زالوی دیکتاتوری را درک نکرده ای.. چراکه روحت به بیش از هزار سال دیکتاتوری ماورالطبیعه خو کرده.. هر گاه قید اول پاره شد، دومی را هم پاره خواهی کرد و دیگر هرگز به هیچ دیکتاتوری ای دل نخواهی بست و تن نخواهی سپرد.. ولی پیش از آن، هر چه بدست آری، بر باد خواهی داد؛ که روحت اسیر دیکتاتوری بزرگتریست.. دیکتاتوری ملکوت آسمانها..