سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/06/24

چه حقیرند و تحقیرشده..

در خبرها خواندم:  

دختر، دانشجوی دکترای جامعه شناسی، وبلاگ نویس، (با مرزبندی های موجود) ارزشی و مومن، دیروز به اتهام توهین به بالاترین مقام اجرایی کشور، شلاق خورد!   

و در ذهنم گذشت: 

نمی بینی؟ تو تحقیر نشده ای.. آن بی مایگان که بر پیکر بانویی چون تو،‌ شلاق را روا داشتند،‌ حقیرند و تحقیر شده..