سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/06/31

اره، دروغ هر چه بزرگتر، باورکردنی تر، ولی دیگه نه تا این حد!

وقتی راست راست تو چشم مجامع بین المللی دروغ می گفت که رهبران جنبش آزادند و مشغول زندگی روزانه، نمی دونم چرا یکی نبود بهش بگه، جناب یه نگاه به تقویم بنداز؛ امروز اول آوریل نیست!


ب.ن: ظاهرا عذرشون موجهه. کسی تو سالن اجلاس باقی نموند که بتونه بهش بگه!