سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/06/31

global parent

چند دلار ماهانه من حتی برای یک کودک هم کافی نیست. ولی باید کاری کرد. فرم یونیسف رو پر کردم. من امروز بچه دار شدم!