سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/07/25

گریه کنم یا نکنم..پ.ن: ایران رو که با تهدید و زور نشوندی پای سفره عقد و قباله شو زدی به نام خودت. حداقل این طوری ناموسشو حراج نکن بی انصاف..