سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/12/29

الهم اشفع


احمقانه ترین جمله ای که پرستار زمان مرخص شدن بیمار می تونه بگه: به امید دیدار!