سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1391/07/26

حس لحظه..

خواستنی با همه وجود به معنای دوست داشتنی با همه وجود نیست و بالعکس. آرامش و شادی با هم توامان نیستند. ممکن است به مانند اسپندی بر آتش بی قرار باشی ولی شاد، و یا در منتهای آرامش ولی ناشاد..

1391/07/24

برای من، تو، او..

لیتل بلک فیش ته گودال ماریان فقط یه لیتل جینجر کت کم داشت.. گاهی در برابر هماهنگی و یکنواختی کسل کننده، کنتراست می تونه به هنر زیبایی، معنا، تاثیرگذاری عمیق و ماندگار ببخشه..

 

پی نوشت: بی تو سیل گل را چه کنم؟  گل ندارد بی تو رنگ و بو..

1391/07/05

If I go to the grave, I have no regret

ای کاش یه تفنگ داشتم.. یکی شلیک می کردم به مغز تو، یکی به قلب خودم..