سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1391/07/05

If I go to the grave, I have no regret

ای کاش یه تفنگ داشتم.. یکی شلیک می کردم به مغز تو، یکی به قلب خودم..