سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1391/07/24

برای من، تو، او..

لیتل بلک فیش ته گودال ماریان فقط یه لیتل جینجر کت کم داشت.. گاهی در برابر هماهنگی و یکنواختی کسل کننده، کنتراست می تونه به هنر زیبایی، معنا، تاثیرگذاری عمیق و ماندگار ببخشه..

 

پی نوشت: بی تو سیل گل را چه کنم؟  گل ندارد بی تو رنگ و بو..