سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1392/06/21

تمام پرسه های من کنار تو سلوک شد..

گاهی باید نشست به شنیدن آهنگ های زمان دلتنگی های گذشته. باید نشست و شنید و قدر روزگار آرام را دانست..