سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1392/07/24

چهره آبی عشق پیداست..

سالی دیگر گذشت از بودن جینجر کت، این دوست داشتنی ترین و مهربانترین گربه نارنجی.. تولد دوباره ات فرخنده، ای مسافر کوچولوی قصه من..