سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/01/30

این آخرین رمان، سلام..

اولین آنها را به درختی بستند و آخرین آن ها طعمه مورچگان می شود.. نسل های محکوم به صد سال تنهایی، فرصتی دوباره روی زمین نداشتند..