سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/05/21

هنرپیشه

آنکه می گرید یک درد دارد، آنکه می خندد هزار و یک درد..


پ.ن: با رابین ویلیامز، فیلمها و خنده هاش دنیا یک کم کمتر زشت بود..