سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/05/28

باران عشق را تمامیتی نیست..

77 بود. تو بودی و من شاد بودم و بی خیال و "با قلب خود چه خریدم؟" می خواندم از سیمین بهبهانی. شانزده سال گذشت. نه تو هستی نه او..