سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/07/23

و خاصیت عشق این است..

چه خوش گفت اوژن یونسکو در "تشنگی و گشنگی"، من همینکه با تو باشم، حتی از مردن هم ترس ندارم. همینکه یک قدم بردارم و بتوانم دست تو را لمس کنم، همینکه در اتاق پهلویی من باشی و صدایت کنم و تو به من جواب بدهی، من خوشحالم..