سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/08/23

جاده یک طرفه..

مرتضی پاشایی برام یعنی فرودگاه غربت، یعنی پای لرزان قلب هراسان، یعنی پرواز وحشت، یعنی تنهایی تردید، یعنی استقامت امید، یعنی شروع آفتاب اقیانوس پیروزی.. مرتضی پاشایی برام تا همیشه یعنی همینها..