سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/12/05

در جوامع فمینیسم زده یک وجه تشابه هست بین خواست عمومی از مردان و ازToilet tissue! از هر دو توقع دارند soft but strong باشند!