سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1394/01/15

وطن همچنان یکپارچه..

حس کسی که از ادعاش می گذره تا کودکش به رای قاضی به دو نیم نشه..


پ.ن: امید بذر هویت ماست..