سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1394/08/02

اگر این بی وطنهای فیس بوکی هم وطن من اند ای کاش ثبت نام سفر بی بازگشت به مریخ رو جدی تر گرفته بودم!