سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1393/05/28

باران عشق را تمامیتی نیست..

77 بود. تو بودی و من شاد بودم و بی خیال و "با قلب خود چه خریدم؟" می خواندم از سیمین بهبهانی. شانزده سال گذشت. نه تو هستی نه او..

1393/05/21

هنرپیشه

آنکه می گرید یک درد دارد، آنکه می خندد هزار و یک درد..


پ.ن: با رابین ویلیامز، فیلمها و خنده هاش دنیا یک کم کمتر زشت بود..