سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1391/01/27

همینه..

 در دنیایی که هر چیزی در جایگاه بایسته اش قرار گرفته، دلسوزی معنایی ندارد..

1391/01/27

تنگنا..

هرگز نیامدی... و هرگز نرفتی...