سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1391/01/27

تنگنا..

هرگز نیامدی... و هرگز نرفتی...