X
تبلیغات
زولا

سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1389/12/12

با صدای بی صدا، مثه یه کوه بلند، یه مرد بود یه مرد..

کیست که مرا یاری دهد از این خیل خواص بی خاصیت؟