سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/01/16

یک سده ایستاده بر نقطه صفر

  

چه فایده از زنده­باد آزادی.. چه فایده از آنکه دایم هوس سوختن ما می­کرد کاش می­آمد و از دور تماشا می­کرد..، هنگامیکه هفت شهر عشق را عطار گشت و ما هنوز اندر خم یک کوچه­ایم..