سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/03/11

کاش این بار خدا نخواهد حسین را کشته ببیند..

 

حر با سپاهش راه را بر حسین بست.. وقتی فهمید کار جنگ با حسین بن علی‏ جدی است توبه کنان کنار خیمه‌های حسین آمد و اظهار پشیمانی کرد، سپس اذن میدان طلبید.. و در خطابه ای موثر، سپاه کوفه را به خاطر جنگیدن با حسین‏ توبیخ‏ کرد. چیزی نمانده بود که سخنان او، گروهی از سربازان عمر سعد را تحت تاثیر قرار داده‏ از جنگ با حسین منصرف سازد، که سپاه عمر سعد او را هدف تیرها قرار داد. نزد حسین ‏بازگشت و پس از لحظاتی دوباره به میدان رفت و به مبارزه پرداخت و کشته شد.  حسین بن علی‏ بر بالین حر رفت و به او گفت: تو همانگونه که مادرت نامت را «حر» گذاشته‌است، حر و آزاده‌ای، آزاد در دنیا و سعادتمند در آخرت!