سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/03/11

یه حسن کوچولو

ایران که بودم به جون می خریدم که فکر کنند مخم پاک خرابه و به آدمهایی که نمی شناختم لبخند می زدم. خوبی اینجا اینه که بی هراس لبخند می زنم و لبخندی تحویل می گیرم..