سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/04/13

حدیث روز

Despite the white fluffy appearance of a polar bear's fur, it actually has black skin 

پ.ن: با این حساب جمهوری اسلامی برازنده ترین نام برای ایران زیبای ماست!