سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/06/01

ای مذهبتون رو شکر، آخه بچه های دبستانی رو هم جدا می کنند؟

ریشه مشکلات ما به سی و دو سال پیش بر نمی گرده.. به اون قلدر چکمه پوش و پسرش هم مربوط نمی شه.. شاهان باکفایت و بی کفایت صفویه و قاجار هم بی تقصیرند.. مشکل از هزار و چهارصد سال پیش شروع شد، جایی که درفش کاویانی ایران به دست اعراب افتاد..