سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/06/11

وارونه حضرات

نبین سخن چیست، ببین سخنگو کیست!