سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/06/12

کالبدشکافی سریع جماعت خواب زده در جامعه چرتی

-راستی خبر داری؟

+ من سیاسی نیستم. سرم به کار خودمه!