سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1390/12/29

قسم به نبودنت..

ترک عبودیتت کردم زمانی که دانستم همه بندگیم از عجز من است نه بزرگی تو..