سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1391/06/01

شهر من، شهر جاهلانی تحصیل کرده..


دیدن زنان بوی مطبخ گرفته بر پای منبر تاسف بار نیست. افسوس و آه من زمانی برخاست که دیدم زنان دود چراغ خورده در محضر علم، بحث "تقصیر" می کنند در تمتع و چیدن ناخن و مو..