سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1391/07/26

حس لحظه..

خواستنی با همه وجود به معنای دوست داشتنی با همه وجود نیست و بالعکس. آرامش و شادی با هم توامان نیستند. ممکن است به مانند اسپندی بر آتش بی قرار باشی ولی شاد، و یا در منتهای آرامش ولی ناشاد..