سبک نامه یک سمک

یک ماهی آزاد

1392/01/31

چه ترسی داره بوسه بر لب خونین آزادی؟


هزینه تقلب را به متقلب تحمیل کردن، به است بر هیچ هزینه ای تحمیل نکردن..پ.ن1: غربت و ایران مرا بی حوصله کرده است برای نوشتن و گفتن.. هر آنچه باید بگویم اینجاست:

پ.ن2:
چهار سال گذشت از سلاخی شدن تمام امیدهامان و از خون جوانان وطن هیچ لاله ای نرویید. لبریز از خشم، مایوس از دوباره سبز روییدنت ولی نتوان آرام گرفت..

پ.ن3:دستهایی که تاج خار می سازند به مراتب از دستهای تنبل و بیکاره بهترند..


سلام ای روشن فردا...